Lisans Dersleri

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF

I. YARIYIL

PR101GK  TÜRK DİLİ-I (YAZILI ANLATIM) (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

PR101GK TURKISH LANGUAGE-I (WRITTEN COMMUNICATION) (2-0-2) ECTS CREDITS: 2

Basic features of written language and written communication, the main differences between written language and spoken language. Expression: written and oral expression, subjective expression, objective expression, paragraph, paragraph types (introductory, development and conclusion). Text and text types (informative texts, literary texts); conditions of being a text (cohesion, consistency, intentionality, acceptability, situational, informativity, intertextual relations). Written expression (planned / free); writing stages of a planned (subject, delimitation of subject, purpose, point of view, to determine the main and supporting ideas, elaboration of a text, page layout); informative texts (petition, letter, news, decision, announcement/advertisement, protocol, report, official writing, scientific writing); to practice working examples, and text; outlining and summarizing of the text, correcting errors (grammar / expression) in a text.

PR103GK  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Kavramlar, tanımlar, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

PR103GK ATATURK’S PRINCIPLES AND REVOLUTIONARY HISTORY-I (2-0-2) ECTS CREDITS: 2

Concepts, definitions, The Industrial Revolution, The French Revolution, Dismemberment of The Ottoman Empire (XIX. Century), The Tanzimat Decree, Islahat Decree, First and Second Constitutionalist Period, Tripoli and the Balkan Wars, I. World War, Treaty of Mondros, Wilson Principles, Paris Conference, Amasya Circular, National Congresses, Opening of the National Assembly, Law of Fundamental Organization, Establishment of the regular army, I. Inonu, II. Inonu, Kutahya-Eskisehir, Sakarya Wars, and The Great Raid, the War of Independence, treaties during the wars, the Treaty of Lausanne, Abolition of the Sultanate.

PR107GK BİLGİSAYAR-I (2-2-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

PR107GK COMPUTER-I (2-2-3) ECTS CREDITS: 3

Basic concepts in information technology, software, and hardware; operating systems, word processing systems, spreadsheet programs, databases, internet usage in education, the effects of information technology on social structure and education, information systems security and ethical issues.

PR109A  PSİKOLOJİYE GİRİŞ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zekâ ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

PR109A  INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Description of psychology, history of psychology, subbranches of psychology (social psychology, clinical psychology, educational psychology, etc.)., theories of psychology (behavioral, cognitive, and existential psychology etc.), biological bases of behavior, intelligence and theories of intelligence, sensation and perception, memory, personality and theories of personality, abnormal behavior, motivation, excitement, defense mechanisms.

PR111MB EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

PR111MB INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE(3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Basic concepts of education; the function of education; philosophical, social, legal, psychological, economic, political foundations of education; the historical development of educational science; the orientations in educational sciences in the 21st Century; the research methods in educational sciences; the structure and features of the Turkish National Education System; the role of teacher in education system; characteristics of teaching profession; the practices and developments on teacher training.

PR113A  SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2-0-2)  AKTS KREDİSİ: 4

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı; sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar; sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

PR113A INTRODUCTION TO SOCIOLOGY(2-0-2) ECTS CREDITS: 4

The definition, subject, and scope of sociology; basic concepts in sociology, study field, the historical development of sociology in the world and in Turkey; prominent sociologists in Turkey and in the world; relationships between sociology and other disciplines; social groups and their characteristics; methodology in sociology; the relationship between the individual and the society; the influence of the society on individuals; education from the sociological perspective; the relationship among education, society, and individual; the school as a social institution, the roles and responsibilities of teachers and pupils from a sociological perspective; equal educational opportunity; social mobility, status, class and stratification; culture, society and civilization relationship; the examples of current sociological research.

PR115A  FELSEFEYE GİRİŞ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

PR115A INTRODUCTION TO PHILOSOPHY (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Basic concepts of philosophy, study areas of philosophy and role of philosophy in social sciences, main philosophical currents, analyzing of philosophers’ views who are Turks and others, developing a philosophical perspective, relationship between philosophy and education, philosophical foundations of education and its impacts of educational programs (curricula), currents of contemporary philosophy

PR117A  FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri.

PR117A  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY(3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Field of physiological psychology and research methods; physiology and anatomy of the organism; mechanisms of behavior; sensory functions; motor functions; emotions; motive and the physiological basis of motive; functional disorders and the causes of these disorders.

PR105GK  YABANCI DİL-I (ALMANCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

PR105GK  FOREIGN LANGUAGE-I (GERMAN) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 3

In this course; reading-speaking-listening-writing skills of students' for use in their academic activities are aimed to be a certain level.

PR105GK YABANCI DİL-I (FRANSIZCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

PR105GK  FOREIGN LANGUAGE-I (FRENCH) (3-0-3) ECTS CREDITS: 3

In this course; reading-speaking-listening-writing skills of students' for use in their academic activities are aimed to be a certain level.

 

PR105GK  YABANCI DİL-I (İNGİLİZCE) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

PR105GK  FOREIGN LANGUAGE-I (ENGLISH) (3-0-3) ECTS CREDITS: 3

In this course; reading-speaking-listening-writing skills of students' for use in their academic activities are aimed to be a certain level.

1. SINIF

II. YARIYIL

PR102GK  TÜRK DİLİ-II (SÖZLÜ ANLATIM) (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; Türkçede doğru imla, vurgu ve tonlama kullanmanın önemi; güzel konuşma yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin hazırlanması.

PR102GK TURKISH LANGUAGE-II (VERBAL COMMUNICATION) (2-0-2)   ECTS CREDITS: 2

Appraising and developing speaking skills, important subjects in right pronunciation of Turkish, diction and its importance, right spelling, right stress, right intonation; techniques helping nice speaking, preparing speech for important days, preparing speaking content.

PR104GK  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik).

PR104GK ATATURK’S PRINCIPLES AND REVOLUTIONARY HISTORY-II (2-0-2) ECTS CREDITS: 2

Turkish foreign policy between 1923 and 1938, Turkish foreign policy after Ataturk, Principles of Turkish Revolution (Republicanism, Populism, Secularism, Reformism, Statism, Nationalism)

PR108GK  BİLGİSAYAR-II (3-2-2) AKTS KREDİSİ: 3

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

PR108GK COMPUTER-II (3-2-2) ECTS CREDITS: 3

This course is taught through the Turkish language. This course covers basic concepts of computer assisted learning, its elements, theoretical foundations, benefits and limitations, methods, popular programmes for computer-assisted learning, evaluation and selection of electronic materials, distance education practices, databases, negative effects of computers and the internet on young people and solutions.

PR110A  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları.

PR110A DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

Basic concepts and principles in human development; development theories; development terms; the physical, cognitive, personality and moral developments in childhood; parent-child interaction; behavior and adjustment problems in children.

PR112A  REHBERLİK VE PSK. DANIŞMAYA GİRİŞ (3-0-3)                  AKTS KREDİSİ: 4

Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

PR112A INTRODUCTION TO COUNSELING AND GUIDANCE (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Basic concepts and principles of psychological counseling and guidance, history of psychological counseling and guidance, study areas of psychological counseling and guidance, research and evaluation methods used in this field, psychological counseling process, psychological counseling theories, ethical and legal issues in psychological counseling and guidance.

PR114A  KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA (2-2-1) AKTS KREDİSİ: 4

Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları.

PR114A RESOURCE REVIEW AND REPORT WRITING (2-2-1) ECTS CREDITS: 4

Recognition of Library system’s, searching in the Internet and electronic databases for access to resources, assignments and report writing rules.

PR116MB  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Türk milli eğitim sisteminin başlıca eğitim sorunları ve bu sorunların sosyal boyutunun ele alınarak, Türk toplumunun sosyal yapı ve özellikleri yönünden incelenmesini içeren bir derstir.

PR116MB  EDUCATIONAL SOCIOLOGY (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Investigate the social dimension of the main problems of Turkish National Educational System, and investigate these problems in terms of Turkish Society’s social structures and characteristics.

PR118A  FELSEFEYE GİRİŞ (EĞİTİM FELSEFESİ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

PR118A INTRODUCTION TO PHILOSOPHY (PHILOSOPHY OF EDUCATION) ECTS CREDITS: 4

Relationship between philosophy and education, definition of philosophy of education, basic philosophical currents that affect education (idealism, realism, pragmatism, existentialism), currents of philosophy of education (perennialism, essentialism, progressivism, deconstructionism, existentialism, constructivism), effects of philosophy of education currents to Turkish Republic educational system, philosophy of education and contemporary educational systems.

PR106GK  YABANCI DİL-II (ALMANCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir.

PR106GK  FOREIGN LANGUAGE-II (GERMAN) (3-0-3) ECTS CREDITS: 3

In this course; reading-speaking-listening-writing skills of students' for use in their academic activities are aimed to be a certain level. It is aimed to students' strengthening a higher level knowledge and skills acquired in Foreign Language I "course.

PR106GK  YABANCI DİL-II (FRANSIZCA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir.

PR106GK  FOREIGN LANGUAGE-II (FRENCH) (3-0-3) ECTS CREDITS: 3

In this course; reading-speaking-listening-writing skills of students' for use in their academic activities are aimed to be a certain level. It is aimed to students' strengthening a higher level knowledge and skills acquired in Foreign Language I "course.

PR106GK YABANCI DİL-II (İNGİLİZCE) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 3

Bu derste, öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlerinde kullanabilmelerine yönelik olarak; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin belirli bir düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmektedir.

PR106GK  FOREIGN LANGUAGE-II (ENGLISH)(3-0-3) ECTS CREDITS: 3

In this course; reading-speaking-listening-writing skills of students' for use in their academic activities are aimed to be a certain level. It is aimed to students' strengthening a higher level knowledge and skills acquired in Foreign Language I "course.

2. SINIF

I. YARIYIL

PR201A   SOSYAL ANTROPOLOJİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.

PR201A SOCIAL ANTROPOLOGY (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

The field and branches of anthropology, research methods of anthropology. The concept of culture and culture theories, the content of culture, cultural researches. Historical evoultion of mankind, cultural evolution, natural environment, production and interaction types. Review of differentiation and grouping, relativity, marriage and genealogy,  art and other cultural concepts.

PR203A  İSTATİSTİK-I (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Temel istatistiksel kavramlar, frekans dağılımı, grafikler, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, temel olasılık kavramları, bazı önemli dağılımlar, örnekleme dağılımları, hipotez kavramları, güven aralığı ve ortalaması için hipotez testi ölçümleri.

PR203A  STATISTICS-I (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

Basic statistical concepts, frequency distribution, graphs, measures of central tendency, measures of dispersion, basic probability concepts, some important distribution, sampling distributions, concepts of hypothesis, confidence interval and testing of hypothesis for mean.

PR205A  BİLİM TARİHİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Dersin amacı tarihsel bağlamı içinde temel kavram ve bilim sorunları vermek ve bilim ilerleme fikri ve kritik hareketleri özetlemektir.

PR205A HISTORY OF SCIENCE (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

The purpose of the course is to give basic concepts and problems of science in historical context and to summarise the intellectual and critical movements in the progress of science.

PR207MB  ÖZEL EĞİTİM (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Özel eğitim ve özel eğitim gereksimi olan bireylerin tanımı; özel eğitimin tarihçesi; ülkemizde ve dünyadaki özel eğitim sistemi; özel eğitimin temel ilkeleri; kaynaştırma; zihinsel engelli çocuklar; bedensel engelli çocuklar; işitme engelli çocuklar; görme engelli çocuklar; uyum güçlüğü ve davranış bozukluğu gösteren çocuklar, özel eğitimde anne-baba eğitiminin önemi.

PR207MB SPECIAL EDUCATION (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Definition and history of special education, definition of being handicapped. The special education system in the world and Turkey. The principles of special education, inclusion. Education of specical need children: Children with mental retardation, learning disorders, adaptation and behavioural disorders, visual disorders, hearing disorders, physical disorders. Education of parents with special needs children.

PR209A   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları, kavramlar arasındaki ilişkiler ve farklar; ölçme ve değerlendirmenin eğitimde önemi, ilkeleri; başarıyı ölçen ölçme araçlarının teknik nitelikleri, ölçülecek niteliğe uygun ölçme araçlarının nasıl geliştirileceği, uygulanacağı ve puanlanacağını, öğrenmelerin ve öğretimin nasıl değerlendirileceği konularında gerekli bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

PR209A MEASUREMENT AND ASSESMENT (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Basic concepts of measurement and assessment, relationship and different among concepts, importance and principles in education of measurement and assessment, tecnique qualities of measurement tools, how to develop and how to apply and how to grade measurement tools, how to evaluate learning

PR211A  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla baş etme yolları.

PR211A  DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-II (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Basic features of adolescence period; physical, cognitive, personality, and moral development in adolescence period; problems in adolescence and ways of coping with them.

PR213A  OKULLARDA GÖZLEM (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 4

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

PR213A OBSERVATION IN SCHOOLS (3-2-2) ECTS CREDITS: 4

Monitoring and evaluation studies relating to organization of guidance services, personnel, application status, place within the organization and functioning of education of guidance services in primary and secondary schools. Observation of student behaviors in terms of guidance principles and concepts.

2. SINIF

II. YARIYIL

PR202A  TEST DIŞI TEKNİKLER (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri; gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler; vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin tanıtımı ve uygulanması.

PR202A  NON-TEST TECHNIQUES (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

Non-test self-description techniques such as interviews, questionnaires, data collection chips, marking lists, time scale, autobiographies; observational techniques such as observation, rating scales, sociometry, “Who is this…?”; situational techniques such as case study, case registration. All these techniques the introduction and implementation.

PR204A   İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 4

İnsan ilişkileri kavramının tarihçesi, diğer alanlarla ilişkisi. Niçin etkileşim kurarız?  İlişkilerin gelişim evreleri, ilişki başlatma, ilişkilerde derinlik ve genişlik. Sosyal nüfuz kuramı, çekicilik, güç, çatışma, arkadaşlık, aşk. İletişim ve önermeleri, sözsüz mesajlar, sözlü mesajlar, kendini açma, kendini ayarlama, başkalarıyla çatışma, birincil ilişkilerin bozulması.

PR204A   HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION (3-2-2) ECTS CREDITS: 4

History of human relations subject, relationships with other fields. Why do we interact each other? Communication development stages, starting communication, deepness and wideness in communication. Social influence theory, attractiveness, power, conflict, friendship, love. Communication and proposals, non-verbal messages, verbal messages, self-disclosure, self- monitoring, conflict with others, disruption of communication (primary relations).

PR206A   İSTATİSTİK-II (3-0-3)    AKTS KREDİSİ: 4

Güven aralıkları, hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar.

PR206A   STATISTICS-II (3-0-3)   ECTS CREDITS: 4

Confidence intervals, hypothesis testing, correlation, regression, significance tests, variance analysis and statistical software programs applications.

PR208A   SOSYAL PSİKOLOJİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri, sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar, sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

PR208A   SOCIAL PSYCHOLOGY (3-0-3)   ECTS CREDITS: 4

Field of social psychology and research methods; social perception and social cognition; attitudes, and theoretical approaches to attitude change; the psychological processes that affect social behavior; social influence and conformity, group dynamics, interpersonal relationships.

PR210A  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

PR210A LEARNING PSYCHOLOGY (3-0-3)   ECTS CREDITS: 4

Basic concepts and principles related to learning, factors affecting learning, learning theories, methods and techniques of effective learning.

PR212MB   EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

PR212MB CURRICULUM AND INSTRUCTION (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Basic concepts about teaching, learning and teaching principles, importance and benefits  of planned studying in teaching, planning of teaching(yearly plan as units, daily plan and example of activity), learning and teaching strategies, teaching methods and techniques and their relation with pratice, teaching materials, teachers’ tasks and responsibilities for improvement of quality of teaching and teacher competences.

PR214MB  SINIF YÖNETİMİ (2-0-2)  AKTS KREDİSİ: 3

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

PR214MB CLASSROOM MANAGEMENT (2-0-2) ECTS CREDITS: 3

Basic concepts of classroom management, communication and interaction in the classroom, definition of classroom management, different features of classroom management concept from maintaining classroom discipline, inner and outer factors effecting classroom environment, classroom management models, rule development and application in the classroom, physical arrangement of the classroom, management of the undesired behaviors in the classroom, time management in the classroom, classroom organization, designing a positive classroom atmosphere appropriate for learning (examples and suggestions).

3. SINIF

I. YARIYIL

PR301A PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

PR301A TECHNIQUES AND PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING(3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Principles of psychological counseling, psychological counseling process and its stages, basic counseling skills and techniques, sample applications related to these basic skills and techniques.

PR303A KİŞİLİK KURAMLARI (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

PR303A PERSONALITY THEORIES (3-0-3)   ECTS CREDITS: 5

Basic concepts of personality; personality development; harmony and mental health; characteristics of personality theories, and comparison; associated with the applications of theories of personality.

PR305A PSİKOLOJİK TESTLER (4-4-2)   AKTS KREDİSİ: 7

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

PR305A PSYCHOLOGICAL TESTS (4-4-2)  ECTS CREDITS: 7

Basic concepts and principles related to psychological testing; individual and group intelligence tests; achievement, ability and personality tests; interest inventories;  implementation and evaluation of some tests and inventories.

PR307A MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 5

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları.

PR307A VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING  (3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

Basic concepts and principles related to vocational guidance and counseling, career development theories, measurement tools used in career guidance and counseling, computer-assisted career guidance and counseling, vocational guidance and counseling programs.

PR309A SEÇMELİ-I (MESLEKİ İNGİLİZCE) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın İngilizce terminolojisi, alanla ilgili İngilizce metinlerden tercüme etme ve Türkçe yazımı.

PR309A ELECTIVE-I (PROFESSIONAL ENGLISH) (3-0-3)   ECTS CREDITS: 5

Leading English terms in fields of education, Guidance and Counseling, make translation English texts related to the field and write in Turkish.

PR311A SEÇMELİ-I (ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Terim ve tanımlar, engelliliğin kuramsal temelleri, sınıflama, görülme sıklığı, yaygınlığı, değerlendirilmesi, uyumsal davranışların değerlendirilmesi, engelliliğin biyolojik kaynakları ve önlenmesi, engelli çocukların psiko-sosyal yönleri, engelli olan bireylerin özellikleri, bebeklik ve erken çocuklukta eğitim, ilköğretim, geçiş yılları.

PR311A ELECTIVE-I (THE EDUCATION OF THE DISABLED CHILDREN) (3-0-3)   ECTS CREDITS: 5

The terms and definitions, theoretical foundations of disability, classification, incidence, prevalence, assessment, evaluation of adaptive behavior, biological resources and the prevention of disability, psycho-social aspects of children with disabilities, characteristics of individuals with disabilities, education in the infancy and early childhood, primary education, the years of transition.

PR313A SEÇMELİ-I (STRESLE BAŞA ÇIKMA) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Stres ve kaynakları, kuramsal çerçeve, stres ve başa çıkma davranışları, stresle başa çıkma biçimleri, başa çıkmada kişi-çevre faktörleri, kişilik ve başa çıkma, cinsiyet, sosyal-kültürel faktörler, başa çıkmada paket programlar

PR313A ELECTIVE-I (COPING WITH THE STRESS) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Stress and resources, theoretical framework, stress and coping behaviors, coping styles, person-environment factors in coping with, personality and coping, gender, social-cultural factors, package programs on coping.

PR315A SEÇMELİ-I (PSİKOLOJİ TARİHİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Bu dersin amacı, psikolojideki farklı yaklaşımları sunmak ve incelemektir. Psikoloji tarihi, farklı yaklaşımların karşılaştırılmasına dayalı olarak tarihsel ve güncel açılardan değerlendirilir.

PR315A ELECTIVE-I (HISTORY OF PSYCHOLOGY) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

The aim of this course is to present and explore different approaches to psychology. An overview of the history of psychology is given; different schools are compared and evaluated from historical and contemporary perspectives.

PR317A SEÇMELİ-I (OKUL ÖNCESİ PSK. DNŞ VE REH) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Okul öncesi dönemdeki çocukların özellikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında verilecek alıştırma, bireyi tanıma, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme ve izleme hizmetleri; okul öncesi eğitim kurumlarında psikolojik danışma rehberlik programları; okul öncesi eğitim kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleri.

PR317A ELECTIVE-I (PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELING IN PRE-SCHOOL) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Characteristics of preschool children; orientation, individual recognition, information gathering, psychological counseling, guidance and monitoring services in pre-school education institutions; psychological counseling-guidance programs and activities in pre-school education institutions.

PR331A SEÇMELİ-II (ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Psikolojik danışma kuram ve tekniklerinin çocuklara uyarlanması, oyun terapisi, sanat terapisi ve diğer yöntemler. Özel konularla (evsiz çocuklar, evde yalnız kalan, boşanma, yas, travma vb.) çalışma. Çocuklarla danışmada etik ve yasal konular.

PR331A ELECTIVE-II (PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH CHILDREN) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

Adaptation of psychological counseling theories and techniques for children; play therapy, art therapy and other methods. Study with special topics (homeless children, left alone at home, divorce, grief, trauma, etc.). Ethical and legal issues in counseling with children.

PR333A SEÇMELİ-II (SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Sosyal beceri ile ilgili kavramlar, sosyal becerileri oluşturan unsurlar, sosyal beceri ve kazandırılması, sosyal beceri modelleri ve ölçülmesi, sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki önemi, güç insanlarla baş etmede sosyal beceriler, duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlık, duyuşsal kontrol, sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlık, sosyal kontrol.

PR333A ELECTIVE-II (SOCIAL SKILLS TRAINING) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Basic concepts of social skills, elements of social skills, gaining of social skills, models of social skills, measurement of social skills, the importance of social skills in daily life and business life, social skills in dealing with difficult people, affective expressivity, affective sensitivity, affective control, social expressivity, social sensitivity, social control.

PR335A SEÇMELİ-II (ÖLÇEK GELİŞTİRME) (3-2-2)   AKTS KREDİSİ: 5

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri; gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler; vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması.

PR335A ELECTIVE-II (SCALEDEVELOPMENT) (3-2-2)   ECTS CREDITS: 5

Non-test self-description techniques such as interviews, questionnaires, data collection chips, marking lists, time scale, autobiographies; observational techniques such as observation, rating scales, sociometry, “Who is this…?”; situational techniques such as case study, case registration. All these techniques the development, implementation, conducting validity and reliability studies.

PR337A SEÇMELİ-II (EKONOMİYE GİRİŞ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler

PR337A ELECTIVE-II (INTRODUCTION TO ECONOMICS) (3-0-3)     ECTS CREDITS: 5

Basic economic concepts, (economy, production, consumption, supply, demand, inflation, devaluation, deflation, goods, service and such as concepts and relations with actual life, economic systems, the relations of economical life aspect with the social development.

PR339A SEÇMELİ-II (AİLE VE EVLİLİK SOSYOLOJİSİ)(3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Yakın ilişkiler ve psikososyal gelişim; ailenin sosyo-politik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik temelleri; ailenin temel elementleri; aşk gelişimi ve teorileri; evlilik ve evlilik dışı cinsel davranışlar; çocuk ve çocuğun değeri; ailede güç ve çatışma; boşanma ve yeniden evlilik.

PR339A ELECTIVE-II (SOCIOLOGY OFTHE FAMILYAND MARRIAGE) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Close relationships and psychosocial development; socio-political, socio-cultural and socio-economic foundations of the family; key elements of the family; development, and theories of love; marriage and extramarital sexual behaviors; children and the child's value;  power and conflict in family; divorce and re-marriage.

3. SINIF

II. YARIYIL

PR302A MESLEKİ REH. VE DAN. UYG. (3-4-1) AKTS KREDİSİ: 5

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.

PR302A PRACTIUM OF VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING (3-4-1) ECTS CREDITS: 5

Implementation and evaluation of measurement tools used in career guidance and counseling, preparation and implementation of professional development programs, vocational guidance and counseling to individuals and groups.

PR304A REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 5

İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması.

PR304A PROGRAM DEVELOPMENT IN GUIDANCE (3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

The structure and process of guidance programs, time management, use of resources, sample activities and the creation of test programs, and implementation in primary, secondary school and tertiary levels.

PR306A DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı ölçütleri, DSM tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukları ve müdahale yöntemleri.

PR306A BEHAVIOUR DISORDER (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

The definition and reasons of behavioral disorders in accordance with different theories, classical classification and current DSM diagnostic criteria, behavioral disorders and methods of intervention in accordance with DSM diagnostic criteria.

PR308A PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 5

Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları; kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

PR308A THEORIES OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Basic counseling theories and approaches; concepts, principles and techniques underlying counseling theories; effects of counseling theories on counseling process; new trends in counseling.

PR310A ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Bu ders psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmen adaylarına öğrenme güçlüğünün güncel tanımı, sınıflandırılması, öğrenme güçlüklerinin hayat boyu gelişimi, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, ilişkili uygulamaları ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma yöntem ve tekniklerini sunmaktadır.

PR310A LEARNING DISABILITES (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

This course is intended to provide teachers and other educators with current information about learning disabilities that is relevant to their daily practice.  Topics addressed will include theories and knowledge about the cause and nature of learning disabilities, development across the lifespan, characteristics of individuals with learning disabilities, and approaches to service delivery and teaching including students, families and teachers.  Participants in this course will learn how to apply the information to improve their service to students with learning disabilities that range from mild to severe.

PR312A SEÇMELİ-III (MESLEKİ İNGİLİZCE) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili çeşitli konularda İngilizce yazım.

PR312A ELECTIVE-III (PROFESSIONAL ENGLISH) (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

English writing on various topics related to the education, guidance and counseling field

PR314A SEÇMELİ-III (AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM)  (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Evlilik ve aile kuramları, bağlanma stilleri, bireyselleşme-ayrışma, evlilikte benlik ve benliğin yeniden yapılandırılması, aile içi iletişim tarzları ve etkili iletişim yöntemleri konularını kapsar.

PR314A ELECTIVE-III (INTRA-FAMILY RELATIONS AND COMMUNICATION) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

Marriage and family theories, attachment styles, individuation-separation, self in the marriage, and restructuring of the self, intra-family communication styles, effective communication methods.

PR316A SEÇMELİ-III (KRİZE MÜDAHALE) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Bu dersin amacı öğrenciye çeşitli kriz durumları hakkında bilgi vermek ve krize müdahale tekniklerini öğretmektir.

PR316A ELECTIVE-III (CRISIS INTERVENTION) (3-0-3) ECT S CREDITS: 4

The aim of this course is to provide information on a variety of crisis situations and to teach the techniques of crisis intervention.

PR318A SEÇMELİ-III (ALGI PSİKOLOJİSİ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Duyumlar ve algı, şekil algısı, algısal gruplama, şekil-zemin ilişkileri, renk algısı, renk kuramları, renk körlüğü, hareket algısı, derinlik algısı, görsel yanılsamalar (illüzyonlar), insanları algılamada yanılmalar, algıyı etkileyen etmenler.

PR318A ELECTIVE-III (PSYCHOLOGY OFPERCEPTION) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

Sensations and perception, shape perception, perceptual grouping, figure-ground relationships, color perception, color theories, color blindness, motion perception, depth perception, visual illusions (illusions), errors on perception of people, factors in affecting the perception.

PR320A SEÇMELİ-III (İLKÖĞRETİMDE PSK. DAN. VE REH.) (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 4

İlköğretim öğrencilerinin özellikleri, ilköğretim kurumlarında verilecek, bireyi tanına, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme, yerleştirme ve izleme hizmetleri, ilköğretim kurumlarında rehberlik programları konularını içeren bir derstir.

PR320A ELECTIVE-III (PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELING IN ELEMENTARY SCHOOL) (3-2-2)  ECTS CREDITS: 4

Characteristics of elementary students; orientation, individual recognition, information gathering, psychological counseling, guidance, placement and follow-up services in elementary school education institutions; guidance programs in elementary school education institutions.

PR330A SEÇMELİ-IV (ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Ergenlerin gelişim özellikleri ve psikolojik danışma sürecine yansıması; ergenlerle çalışırken etkili olarak kullanılabilecek psikolojik danışma becerilerinin dayandığı kuramlar; ergenlerle etkili iletişim kurabilme becerileri; ergenlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma; ergenlik sorunları ve bu sorunlarla baş etme becerileri.

PR330A ELECTIVE-IV (PSYCHOLOGICAL COUNSELING WITH ADOLESCENT) (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Adolescent developmental, cognitive, emotional, psychological characteristics, and the reflections on the counseling process; theories of psychological counseling when working with adolescents can be used as effective; effective communication skills with adolescents; effective communication skills with adolescents; individual and group counseling with adolescents; problems in adolescence and coping skills with these problems.

PR332A SEÇMELİ-IV (MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Psikolojik danışma ve rehberlik alanı kapsamında müşavirlik hizmetlerinin tanımı, amacı, uygulanması ve müşavirlik hizmetlerinde etik konularını içeren bir derstir.

PR332A ELECTIVE-IV (CONSULTING SERVICES) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

The definition, purpose, implementation of the consultancy services within the field of psychological counseling and guidance, ethical issues in consultancy services.

PR334A SEÇMELİ-IV (PROJEKTİF TESTLER) (3-2-2)   AKTS KREDİSİ: 4

Projektif testlere giriş; “Louisa Duss Bir İnsan Çiz” testinin tanıtımı; “MMPI, SCL-90” testlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesi; “CAT ve TAT” testlerinin uygulanışı ve vaka örnekleri; Rorschach testinin tanıtımı, tarihçesi ve vaka örnekleri; Rorschach, TAT ve CAT testlerinin kullanım alanları ve etik kurallar.

PR334A ELECTIVE-IV (PROJECTIVE TEST) (3-2-2) ECTS CREDITS: 4

Introduction to projective tests; the presentation of the "Louisa Duss Draw a Person" test; the applied assessment of the "MMPI, SCL-90" tests; application of the "CAT and TAT" tests, and case examples; presentation, history, case examples of “Rorschach” test; the usage areas of "Rorschach, TAT, CAT" tests; the ethical rules on uses of tests.

PR336A SEÇMELİ-IV (ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Örgütsel davranışın bilimsel temelleri; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi; araştırma teknikleri; örgüt içinde birey ve kişilik; tutumlar ve iş tatmini; bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme; örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri; örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim; örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları; örgütlerde liderlik ve kuramları; örgütlerde çatışma; örgütlerde stres ve yönetimi; örgütsel çevre ve teknoloji; örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları; örgütlerde güç ve politika; örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü.

PR336A ELECTIVE-IV (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR) (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Scientific fundamentals of organizational behavior; Historical development of organizational behavior; research techniques; person and personality in organization; attitudes and job satisfaction; origin of individual differences; biographical characteristics; skills and learning; organizational culture; social groups and processes in organizations, group working techniques and participatory management in organizations; processes of motivation and motivation theories in organizations; leadership in organizations and leadership theories, organizational conflict, stress in organizations and stress management, organizational environment and technology, organizational change, organizational development, organizational team working, politics and power in organizations, ethic behaviors in organizations, management and control of ethic behaviors.

PR338A SEÇMELİ-IV (TÜRK EĞİTİM TARİHİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Başlangıçtan, günümüze kadar Türklerde eğitim kurumları; bu kurumlarda sürdürülen eğitimin türleri, biçimleri, düzeyleri; Türklerin eğitim ve bilim alanına yaptıkları katkılar.

PR338A ELECTIVE-IV (TURKISH EDUCATIONAL HISTORY) (3-0-3) ECTS CREDITS: 4

Turkish educational institutions from past to the present; types and characteristics of conducted education in these institutions; Turks, their contributions to the field of education and science.

4. SINIF

I. YARIYIL

PR401A GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplar.

PR401A GROUP COUNSELING AND GUIDANCE (3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

Basic concepts and principles of group counseling, group counseling process, group counseling skills and techniques, group counseling stages, groups for different problems and populations.

PR403A BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, bilimsel süreç, araştırma deseni, araştırma süreci, araştırma sorularının oluşturulması, veri toplama teknikleri ve rapor yazma.

PR403A RESEARCH TECHNIQUES (3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

Research methods in social science, scientific process, research design, research process, formulation of research questions, data collection techniques, report writing.

PR405A TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI (2-2-1)  AKTS KREDİSİ: 4

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

PR405A COMMUNITY SERVICE APPLICATION (2-2-1)  ECTS CREDITS: 4

Service to the community of the importance of the community''s current problem and identify solutions to produce for the preparation of projects, panel discussions, conferences, congresses, symposiums, scientific activities, such as audience, speakers or participate as regulatory, social responsibility within the framework of various projects, volunteers take part in community service efforts in schools for the implementation the basic knowledge and skills.

PR407A BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYG. (3-4-1)   AKTS KREDİSİ: 6

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

PR407A INDIVIDUAL COUNSELING PRACTICUM (3-4-1)  ECTS CREDITS: 6

Carrying out at least 15 individual counseling sessions under supervision using basic counseling skills and techniques.

PR409A YAŞAM DÖNEMİ VE UYUM SORUNLARI(3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri; uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

PR409A ADJUSTMENT ISSUES THROUGH LIFE-SPAN (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

The characteristics of infancy, childhood, adolescence, young adulthood, middle age, old age developmental periods; adjustment problems and coping with these problems.

PR413A SEÇMELİ-V (MESLEKİ İNGİLİZCE) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Günlük yaşamdaki çeşitli ortamlar ve çeşitli konularla ilgili olarak İngilizce konuşma becerisinin kazandırılması.

PR413A ELECTIVE-V (PROFESSIONAL ENGLISH) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

Gain speaking skills in English in various issues in everyday life.

PR415A SEÇMELİ-V (ÜSTÜN YET. ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Üstün yetenekli çocukların tanımı ve sınıflaması, gelişimsel ve sosyo-kültürel özellikleri, özel eğitim gerekçeleri, eğitimlerinin tarihçesi, eğitim uygulamaları, eğitimlerinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar, üstün yetenekliler üzerinde yapılan araştırmalar, Türkiye'deki uygulamalar.

PR415A ELECTIVE-V (GIFTEDCHILDREN ANDEDUCATION) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

The definition and classification of gifted children, Developmental and socio-cultural characteristics of gifted children, the reasons for special education of gifted children, the history of education of gifted children, educational practices in gifted children, the points to be considered in education of gifted children, the researches on gifted children, applications in Turkey.

PR417A SEÇMELİ-V (SAĞLIK PSİKOLOJİSİ) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi temel kavramlar; sağlık psikolojisi alanında kullanılan araştırma yöntemleri.

PR417A ELECTIVE-V (HEALTH PSYCHOLOGY) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

The basic concepts such as illness, adaptation to illness, health related quality of life, health behaviors; the basic research methods that widely applied in health psychology.

PR419A SEÇMELİ-V (MOTİVASYON) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Motivasyon, güdü, dürtü, ihtiyaç kavramlarının tanımlanması; bireysel motivasyon; örgütsel motivasyon; güdülenme teorisi; motivasyonda kapsam teorileri ve süreç teorileri; motivasyon yöntem ve teknikleri.

PR419A ELECTIVE-V (MOTIVATION) (3-0-3)   ECTS CREDITS: 4

Definition of the concepts of motivation, impulse, motive, need; individual motivation; organizational motivation; motivation theory; the scope theories; the process theories; methods and techniques of motivation.

PR421A SEÇMELİ-V (ORTAÖĞRETİMDE PSK. DAN .VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Ortaöğretim öğrencilerinin özellikleri, ortaöğretim kurumlarında verilecek, bireyi tanına, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme, yerleştirme ve izleme hizmetleri, ortaöğretim kurumlarında rehberlik programları konularını içeren bir derstir.

PR421A ELECTIVE-V (PSYCHOLOGICAL GUIDANCE AND COUNSELING IN SECONDARY SCHOOL) (3-0-3)     ECTS CREDITS: 4

Characteristics of secondary students; orientation, individual recognition, information gathering, psychological counseling, guidance, placement and follow-up services in secondary school education institutions; guidance programs in secondary school education institutions.

PR431A SEÇMELİ VI (YAŞLILARLA PSİ. DAN. VE REH) (3-0-3) AKTS KREDİSİ: 4

Temel kavramlar ve yaklaşımlar, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri, bu dönemlerdeki sorunlar ve özellikleri, fiziksel, cinsel, bilişsel, sosyal ve mesleki gelişim, evlilik ve aile hayatı, emeklilik ve ölüm.

PR431A ELECTIVE-VI (AGING COUNSELING AND GUIDANCE) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

Basic concept and approach, adult and aging age periods, problem and characteristics in these periods, physical, sexual, cognitive, social and vocational development, marital and family life, retirement and death.

PR433A SEÇMELİ-VI (DUYUŞSAL EĞİTİM) (3-0-3)   AKTS KREDİSİ: 4

Duyuşsal eğitim, eğitim hedefleri ve duyuşsal eğitim hedefleri ilişkisi, duyuşsal eğitim yöntemleri, duyuşsal eğitimde değerlendirme, örnek duyuşsal eğitim programları ve etkinlikleri.

PR433A ELECTIVE-VI (AFFECTIVE EDUCATION) (3-0-3)   ECTS CREDITS: 4

Affective education; relationship between target of education and affective education, affective education methods, evaluation of affective education,  sample affective education programme and activities.

PR435A SEÇMELİ VI (BİREYSEL ZEKÂ TESTLERİ) (3-2-2)   AKTS KREDİSİ: 4

Zekâ testlerinin tarihçesi. Normlar. Zeka Puanı (IQ). Zekâ testlerinin tanıtımı. Stanford-Binet Zekâ Testi. Wechler Yetişkin Zekâ Testi. Zekâ testlerinin güvenirliği ve geçerliği. Test uygulamaları ve yorumları.

PR435A ELECTIVE VI (INDIVIDUAL INTELLIGENCE TESTS) (3-2-2) ECTS CREDITS: 4

The historical background of intelligence tests; norms; intelligence score (IQ); introduction of intelligence tests; Stanford-Binet Intelligence Test; Wechler Adult Intelligence Test; reliability and validity of intelligence tests; test applications and interpretations.

PR437A SEÇMELİ VI (EĞİTİM YÖNETİMİ) (3-0-3)     AKTS KREDİSİ: 4

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.

PR437A ELECTIVE VI (EDUCATION ADMINISTRATION) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 4

The course covers main concepts related to education administration, management processes, organization and types of organization, organizational culture and climate, and leadership theories.

PR439A SEÇMELİ VI (REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI)  (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 4

Rehabilitasyon danışmanlığının alan ve kapsamı; mesleki rehabilitasyon uygulamaları; bireysel rehabilitasyon danışma planlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.

PR439A ELECTIVE VI (REHABILITATION COUNSELING) (3-0-3)   ECTS CREDITS: 4

The scope and the study field of rehabilitation counseling; vocational rehabilitation applications; the development of plans for individual rehabilitation counseling, and evaluation.

4. SINIF

II. YARIYIL

PR402A REH. VE PSK. DAN. SEMİNERİ (3-2-2)  AKTS KREDİSİ: 5

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

PR402A GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING SEMINAR (3-2-2)     ECTS CREDITS: 5

Preparing and presenting comprehensive projects according to their interests and needs in the field of counseling and guidance by students.

PR404A PDR’DE ALAN ÇALIŞMASI(3-4-1)   AKTS KREDİSİ: 5

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

PR404A FIELD EXPERIENCE IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE (3-4-1)  ECTS CREDITS: 5

Examination of educational, vocational and personal guidance activities in pre-school, primary and secondary schools; testing and interpretation and application of non-test techniques; developing programs to group guidance on various topics and put into practice.

PR406A MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR (2-0-2)   AKTS KREDİSİ: 5

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

PR406A OCCUPATIONAL ETHICS AND LEGAL ISSUES (2-0-2)   ECTS CREDITS: 5

Ethical principles and standards of general application in the field of psychological counseling and guidance; professional ethical decision-making; client rights and responsibilities of counselors; legal issues.

PR408A KURUM DENEYİMİ (STAJ)  (3-4-1)    AKTS KREDİSİ: 5

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

PR408A INSTITUTION EXPERIENCE (INTERNSHIP) (3-4-1)  ECTS CREDITS: 5

Gain experience in various organizations and institutions (education, health and industry) counseling and guidance units.

PR410A SEÇMELİ VII (MESLEKİ İNGİLİZCE-IV)  (3-0-3)     AKTS KREDİSİ: 5

Rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili konularda İngilizce sunum yapma.

PR410A ELECTIVE VII (PROFESSIONAL ENGLISH-IV) (3-0-3)    ECTS CREDITS: 5

Make presentations on issues related to guidance and counseling in English.

PR412A SEÇMELİ VII (ÖZEL EĞİTİMDE REH. VE PSK. DAN.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Özel eğitimde PDR Hizmetleri dersi, özellikle kaynaştırma ortamında bulunan ve özel gereksinimli (engelli ve üstün zekâlı) çocukların karşılaştığı psikolojik ve eğitsel sorunlara danışma ilkeleri çerçevesinde muhtemel çözüm yolları üretmek, yönlendirmek; okul, aile ve öğrenci etkileşimini oluşturarak, olumlu kimlik gelişimini sağlamak için gerekli bilgi ve donanımın öğretilmesiyle ilgili konuları kapsar.

PR412A ELECTIVE VII (PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN SPECIAL EDUCATION) (3-0-3)     ECTS CREDITS: 5

Psychological and educational problems of children with inclusive education and special needs (disabled and gifted) produce possible solutions within the framework of the principles of consultation; the knowledge and skills necessary to the development of positive identity and parent-teacher-student interaction.

PR414A SEÇMELİ VII (CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik döneminde bedensel değişiklikler, ergenlik döneminde ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, cinsel sağlık eğitimi programının yürütülmesi.

PR414A ELECTIVE VII (SEXUAL HEALTH EDUCATION) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Sexual health information; point view of sexuality in societies; value creation; development of sexual identity; physical changes in adolescence; psychological changes in adolescence; reproductive health; decision-making process and safe behavior; harmful habits for health in adolescence; recourse centers; execution of sexual health education program.

PR416A SEÇMELİ VII (BİLİŞSEL PSİKOLOJİ) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Dersin amacı bilişsel süreçlerin altında yatan kritik kuram ve kavramları vurgulamaktır.

PR416A ELECTIVE VII (COGNITIVE PSYCHOLOGY) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

The purpose of this course is to emphasize the fundamental theories and concepts underlying cognitive processes.

PR418A SEÇMELİ VII (YÜK. ÖĞRT. PSİKOLOJİK DAN. VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Yüksek öğretim öğrencilerinin özellikleri, yüksek öğretim kurumlarında verilecek, bireyi tanına, bilgi toplama, psikolojik danışma, yönlendirme, yerleştirme ve izleme hizmetleri, yüksek öğretim kurumlarında rehberlik programları konularını içeren bir derstir.

PR418A ELECTIVE VII (PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN HIGHER EDUCATION)(3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

Characteristics of higher education students; individual appraisal, information gathering, psychological counseling, orientation, placement, and monitoring services; counseling programs in higher education institutions.

PR430A SEÇMELİ VIII (ENGELLİLERLE PSİK. DAN. VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Özel eğitime muhtaç olma durumu ve psikolojik hizmetler, özürlülük alanları ve psikolojik yardım, önleyici eğitim ve rehberlik hizmetleri, aileye yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri, eğitsel rehberlik çalışmaları.

PR430A ELECTIVE VIII (PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE WITH HANDICAPPED) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

Ownership status and psychological services in need of special education; types of handicap and psychological help; preventive education and counseling services; guidance and counseling services for families; educational guidance studies.

PR432A SEÇMELİ VIII (GRUPLA PSİKOLOJİK DAN. UYG.) (3-4-1)  AKTS KREDİSİ: 5

Bu dersin amacı öğrencilere grup yönetme bilgi ve becerilerini, küçük grup yönetme deneyimlerini kazandırmaktır.

PR432A ELECTIVE VIII (GROUP COUNSELING PRACTIUM) (3-4-1)  ECTS CREDITS: 5

This course familiarizes students with group leading skills and knowledge, small group experiences and leading activities, as well.

PR434A SEÇMELİ VIII (KİŞİLİK TESTLERİ) (3-2-2)        AKTS KREDİSİ: 5

Kişilik, kişiliği belirleme yaklaşımları, kişilik testleri, dünyada ve Türkiye’de kullanılan MMPI, Eysenck (kişilik envanteri), Beş Faktör Kişilik Testleri, 16 PF testleri bu dersin kapsamındadır. Ayrıca sosyal beğenirlik, kendini ayarlama, girişkenlik gibi kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik testler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PR434A ELECTIVE VIII (PERSONALITY TESTS) (3-2-2)  ECTS CREDITS: 5

Personality; identifying approaches to personality; personality tests used in Turkey and the world (16 PF, MMPI, Eysenck Personality Inventory, Five Factor Personality Tests); tests to determine personality traits such as social desirability, self-monitoring, and assertiveness.

PR436A SEÇMELİ VIII (İNSAN KAYNAKLARI) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Bu derste insan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi arasındaki fark, insan kaynakları yönetiminin felsefesi, İKY ilkeleri, İKY güdüleme, liderlik, örgütlerde çatışma, İKY performans yönetimi, İKY performans değerlendirme ve İKY eğitimi konularına yer verilmektedir.

PR436A ELECTIVE VIII (HUMAN MANAGEMENT) (3-0-3)  ECTS CREDITS: 5

This course covers the difference between human resources management and personnel management, the philosophy and principles of human resources management, motivation, leadership, conflict in organizations, performance management, performance evaluation, and education of human resources management.

PR438A SEÇMELİ VIII (ENDÜSTRİDE PSİK. DAN. VE REH.) (3-0-3)  AKTS KREDİSİ: 5

Çalışma hayatının sosyo-ekonomik ve politik sistemlerle ilişkisi, endüstri psikolojisi ve çalışma alanı, grup ve grup davranışlarıyla işletmelerde iş ve iş görenler arasındaki iletişim dizenleri, motivasyon, verimlilik, endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma sorunları, ve bunların bilimsel yöntemlerle incelenmesi.

PR438A ELECTIVE VIII (PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN INDUSTRY) (3-0-3) ECTS CREDITS: 5

Relationship with the socio-economic and political systems of working life; industrial psychology and the study field; the group dynamics; communication in administration and organisational structure; staff motivation; performance; industrial democracy and the issues to participation in management; and investigation by scientific methods.